admin@engreengroup.com (662)-995-4545 (Auto) Fax:(662)-995-4546

Recruitment

RECRUITMENT LIST

Qualification:

 • Diploma of Engineer or Hingher ( Mechanical or Electronic or Electrical )
 • Bachelor's Degree in Engineering  ( Mechanical or Electronic or Electrical )
 • New graduate are welcome
 • Or have experience in 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ (เครื่องกลหรืออิเล็กทรอนิกส์หรือไฟฟ้า)
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงของวิศวกรหรือ Hingher (เครื่องกลหรืออิเล็กทรอนิกส์หรือไฟฟ้า)    
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • หรือมีประสบการณ์ในการ "การบำรุงรักษาบริการ" เกี่ยวกับเครื่องจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ความรับผิดชอบที่ใช้งาน, การทำงานเป็นทีมและการคิดวิเคราะห์และทักษะการแก้ปัญหา
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันและความเต็มใจที่จะทำงานหนัก
 • งานบริการและธรรมชาติที่มีทัศนคติเชิงบวก
 • สามารถที่จะทำงานในวันหยุดพิเศษและต่างจังหวัด
 • ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ (เขียน / พูด / ฟัง)
 • สามารถที่จะใช้ MS Office
 • สามารถที่จะเริ่มต้นการทำงานได้ทันที (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

Responsibilities:

 • Full Time
 • Maintenance of Office Building.
 • Maintenance and troubleshoot electrical systems Air conditioning in office buildings
 • Safety system Repair, air conditioning system office
 • Maintenance facility And Construction

ความรับผิดชอบในตำแหน่งงาน:

 • งานประจำ
 • ซ่อมบำรุงงานต่างๆภายในอาคารสำนักงาน
 • ดูแลระบบไฟฟ้า ซ่อมแซมระบบแอร์ ภายในสำนักงาน
 • งานซ่อมบำรุงสถานที่ และงานก่อสร้าง

Rate: 1 Position
อัตรา: 1 อัตรา
Work Of Place: Bangkok
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพมหานคร
Qualification:

 • Diploma of Engineer or Hingher ( Mechanical or Electronic or Electrical ) 
 • Bachelor's Degree in Engineering  ( Mechanical or Electronic or Electrical )
 • New graduate are welcome
 • Or have experience in  " service maintenance " about machine will be advantage
 • Responsibility , Active , Teamwork , and Analytical Thinking &   Problem Solving Skill
 • Able to work under pressure and willing to work hard 
 • Service-minded and nature with positive attitude
 • Able to work on special holiday and upcountry
 • English communication skill  ( written / spoken / listened )
 • Able to use of MS Office
 • Able to start work immediately (will be advantage)

คุณสมบัติผู้สมัคร:

 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ (เครื่องกลหรืออิเล็กทรอนิกส์หรือไฟฟ้า)
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงของวิศวกรหรือ Hingher (เครื่องกลหรืออิเล็กทรอนิกส์หรือไฟฟ้า)
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • หรือมีประสบการณ์ในการ "การบำรุงร

Responsibilities:

 • Responsible for internal repair The Mechanic repair Electronic, electrical, measuring instrument and control
 • Check the electrical control systems Services in building systems.
 • In the form of advice, knowledge process that

ความรับผิดชอบในตำแหน่งงาน:

 • รับผิดชอบงานซ่อมภายใน ซ่อมสินค้าที่เป็นเมคคานิค อิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้า เครื่องมือวัดเพื่อควบคุม
 • ตรวจสอบระบบควบคุมไฟฟ้า งานบริการในระบบอาคาร
 • ในคำแนะนำ ความรู้รูปแบบของกระบวนการที่ถูกต้องแก่ลูกค้า รวมทั้งแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์ที

Rate:
อัตรา:
Work Of Place:
สถานที่ปฏิบัติงาน:
Qualification:

 • Thai Nationality, Age Range 22-35 Years Old.
 • High Diploma /Bachelor’s Degree in Marketing, Economic, Science,  Chemical, or related
 • Eager to work hard and traveling to country site
 • Minimum 2 Years Experience 
 • Accountability to company goal and objective
 • Good problem solving skill
 • Good Personality with Interpersonal &Communication Skill.
 • Aggressive and ambitious with goal oriented for success and accepting target as a challenge to deliver.
 • Good communication skill in English.
 • Own car would be preferable.
 • Co-work with team to manage delivery schedule. Co-work with logistic provider for smooth operation.
 • Gather market information.
 • isk management (credit control and credit application).
 • Sales administrative/ Documentations (Quotation/ PO).
 • Develop and expand local customer target.
 • Attend to customer enquiries and needs.
 • Gathering market and customer information.
 • Develop and maintain customer relationships.
 • Handle sales & marketing activity to meet customer or another customer inquiries, and company target.
 • Establish and maintain effective business relationships with existing and prospective customers.
 • Keep customers informed of company services, new features in products, price movements, product supply situation, etc.
 • Promote company product with customers.
 • Ensure efficient service to customers and handle all customer complaints with good result oriented.
 • Implement approved creative services and techniques to market the company’ goods and services to maximize sales and profitability.
 • Analyze & prepare product feasibility and recommend appropriate sales & marketing strategies, promotion launch campaigns, and pricing structure.
 • Monitor efficient service to customers and handle all customer complaints with good result oriented.

คุณสมบัติผู้สมัคร:

 • สัญชาติไทย อายุ 22-35 ปี
 • จบ ปวส/ปริญญาตรี ในสาขาการตลาด,  เศรษฐศาสตร์,  วิทยาศาสตร์, เคมี หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • กระตือรือร้นที่จะทำงานหนักและสามารถเดินทางต่างจังหวัดได้
 •  มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปี
 • จิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อเป้าหมายและจุดประสงค์ขององค์กร
 • มีทักษะการแก้ปัญหาที่ดี
 • มีบุคลิกภาพดีและมีความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคคลและมีทักษะในการสื่อสารที่ดี
 • มีความมั่นใจสูงและปรารถนาอย่าง แรงกล้าที่จะทำตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้เพื่อให้ประสบความสำเร็จและรับเป้า หมายของบริษัทเป็นความท้าทายที่ต้องทำให้สำริดผล
 • มีทักษะทางภาษาอังกฤษที่ดี
 • หากมีรถยนต์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ทำงานร่วมงานกับทีมงานในการจัดตารางเวลาการส่งมอบงาน,ดำเนินงานร่วมกับผู้ให้บริการโลจิสติกในการดำเนินงานอย่างราบรื่น
 • รวบรวมข้อมูลการตลาด
 • การบริหารความเสี่ยง (การควบคุมสินเชื่อและการประยุกต์ใช้เครดิต)
 • ดูแลระบบงานขาย/เอกสาร(ใบเสนอราคา/ใบสั่งซื้อ)
 • พัฒนาและขยายกลุ่มเป้าหมายลูกค้าในประเทศ
 • มีส่วนร่วมในการสอบถาม ความต้องการของลูกค้า
 • รวบรวมการตลาดและข้อมูลของลูกค้า
 • พัฒนาและดูแลความสัมพันธ์กับลูกค้า
 • จัดการกิจกรรมการขายและการตลาดเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าหรือสอบถามข้อมูลลูกค้าอื่น เพื่อเป้าหมายของ บริษัท
 • สร้างและรักษาความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีประสิทธิภาพกับลูกค้าที่มีอยู่และในอนาคต
 • ให้ลูกค้าทราบถึงบริการของบริษัท คุณสมบัติใหม่ในผลิตภัณฑ์, การเคลื่อนไหวของราคาสถานการณ์การส่งมอบผลิตภัณฑ์และอื่น ๆ
 • ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของ บริษัท กับลูกค้า
 • มุ่งเน้นตรวจสอบผลการบริการที่มีประสิทธิภาพที่ให้กับลูกค้าและจัดการทุกข้อร้องเรียนของลูกค้าเพื่อให้เกิดผลงานที่ดี
 • อนุมัติการดำเนินการบริการที่สร้างสรรค์และเทคนิคในการทำตลาดสินค้าของ บริษัท และการบริการเพื่อเพิ่มยอดขายและผลกำไร
 • วิเคราะห์ความเป็นไปได้และการ เตรียมความพร้อมแนะนำผลิตภัณฑ์และการขายที่เหมาะสมและกลยุทธ์การตลาดแคมเปญ เปิดตัวโปรโมชั่นและโครงสร้างการกำหนดราคา
 • ตรวจสอบบริการที่มีประสิทธิภาพให้กับลูกค้าและจัดการทุกข้อร้องเรียนของลูกค้าเพื่อให้เกิดผลงานที่ดี

Responsibilities:

 • Male or Female, Age 28 up.
 • 5 or more years working experience in sales/ marketing/ International Trading/ Logistic.
 • Basic  production technology, mechanical Knowledge.
 • Strong competency in problem solving, interpersonal skills, selling and customer service.
 • Negotiation skills, Business Awareness.
 • High sense of responsibility, Self-motivation, Reliability.
 • Computer skill and office equipment.
 • Possess own transportation, willing to conduct site visit.

ความรับผิดชอบในตำแหน่งงาน:

 • ชายหรือหญิง อายุ 28 ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์การทำงานมากกว่า 5 ปี ทางด้าน การขาย / การตลาด / การค้าระหว่างประเทศ / กาโทรคมนาคมขนส่ง
 • มีความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยีเครื่องจักรกล
 • มีความสามารถในการแก้ปัญหาทักษะการขายและการบริการลูกค้า
 • มีทักษะการเจรจาต่อรอง,ด้านธุรกิจ
 • มีความรับผิดชอบสูง, แรงจูงใจตนเอง, ความน่าเชื่อถือ
 • มี ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำนักงาน
 • มียานพาหนะที่สามารถออกดูหน้างานเป็นของตนเอง

Rate:
อัตรา:
Work Of Place:
สถานที่ปฏิบัติงาน:
Qualification:

 • Male or female
 • Bachelor degree in Engineering, Industrial or Science with major in welding, industrial or production technology, mechanical. (GPA. 2.50)
 • Good English skill for Communication (preferable)
 • Experience 0 – 3 years
 • Have driving license , have own car
 • Strong competency in problem solving, interpersonal skills, selling and customer service

คุณสมบัติผู้สมัคร:

 • ชายหรือหญิง
 • ปริญญาตรีวิศวกรรม, อุตสาหกรรมหรือวิทยาศาสตร์เอกอุตสาหกรรมหรือเทคโนโลยีการผลิตเครื่องจักรกล (GPA. 2.50)
 • มีทักษะการสื่อสารด้านภาษาอังกฤษ
 • มีประสบการณ์ 0-3ปี
 • มีใบอนุญาตขับรถยนต์,มีรถส่วนตัว จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความสามารถในการแก้ปัญหาทักษะการขายและการบริการลูกค้า

Responsibilities:

 • Handle sales & marketing activity to meet customer or another customer inquiries, and company target. 
 • Establish and maintain effective business relationships with existing and prospective customers.
 • Keep customers informed of company services, new features in products, price movements, product supply situation, etc.
 • Promote company product with customers.
 • Ensure efficient service to customers and handle all customer complaints with good result oriented.
 • Implement approved creative services and techniques to market the company’ goods and services to maximize sales and profitability.
 • Analyze & prepare product feasibility and recommend appropriate sales & marketing strategies, promotion launch campaigns, and pricing structure.
 • Monitor efficient service to customers and handle all customer complaints with good result oriented.

ความรับผิดชอบในตำแหน่งงาน:

 • จัดการกิจกรรมการขายและการตลาดเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าหรือสอบถามข้อมูลลูกค้าอื่น เพื่อเป้าหมายของ บริษัท
 • สร้างและรักษาความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีประสิทธิภาพกับลูกค้าที่มีอยู่และในอนาคต
 • ให้ลูกค้าทราบถึงบริการของบริษัท คุณสมบัติใหม่ในผลิตภัณฑ์, การเคลื่อนไหวของราคาสถานการณ์การส่งมอบผลิตภัณฑ์และอื่น ๆ
 • ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของ บริษัท กับลูกค้า
 • มุ่งเน้นตรวจสอบผลการบริการที่มีประสิทธิภาพที่ให้กับลูกค้าและจัดการทุกข้อร้องเรียนของลูกค้าเพื่อให้เกิดผลงานที่ดี
 • อนุมัติการดำเนินการบริการที่สร้างสรรค์และเทคนิคในการทำตลาดสินค้าของ บริษัท และการบริการเพื่อเพิ่มยอดขายและผลกำไร
 • วิเคราะห์ความเป็นไปได้และ การเตรียมความพร้อมแนะนำผลิตภัณฑ์และการขายที่เหมาะสมและกลยุทธ์การตลาดแคม เปญเปิดตัวโปรโมชั่นและโครงสร้างการกำหนดราคา
 • ตรวจสอบบริการที่มีประสิทธิภาพให้กับลูกค้าและจัดการทุกข้อร้องเรียนของลูกค้าเพื่อให้เกิดผลงานที่ดี

Rate:
อัตรา:
Work Of Place:
สถานที่ปฏิบัติงาน:
Qualification:

 • Bachelor's Degree in Marketing, Business Administration, Mechanical, Production, Industrial Engineer or any related fields.
 • Good English skill for Communication (preferable)
 • Computer skill and office equipment
 • Negotiation skills, Business Awareness
 • Self-motivated, result-oriented and innovative.
 • Possess own transportation, willing to conduct site visit.

คุณสมบัติผู้สมัคร:

 • ปริญญาตรีสาขาการตลาด, บริหารธุรกิจ, วิศวกรรม, การผลิต, วิศวอุตสาหกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะการสื่อสารด้านภาษาอังกฤษ
 • มี ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำนักงาน
 • มีทักษะการเจรจาต่อรอง,ด้านธุรกิจ
 • มีแรงบันดาลใจในตนเอง,มุ่งเน้นไปสู่นวัฒกรรม
 • มียานพาหนะที่สามารถออกดูหน้างานเป็นของตนเอง

Responsibilities:

 • Handle sales & marketing activity to meet customer or another customer inquiries, and company target.
 • Establish and maintain effective business relationships with existing and prospective customers.
 • Keep customers informed of company services, new features in products, price movements, product supply situation, etc.
 • Promote company product with customers.
 • Ensure efficient service to customers and handle all customer complaints with good result oriented.
 • Implement approved creative services and techniques to market the company’ goods and services to maximize sales and profitability.
 • Analyze & prepare product feasibility and recommend appropriate sales & marketing strategies, promotion launch campaigns, and pricing structure.
 • Monitor efficient service to customers and handle all customer complaints with good result oriented.

ความรับผิดชอบในตำแหน่งงาน:

 • จัดการกิจกรรมการขายและการตลาดเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าหรือสอบถามข้อมูลลูกค้าอื่น เพื่อเป้าหมายของ บริษัท
 • สร้างและรักษาความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีประสิทธิภาพกับลูกค้าที่มีอยู่และในอนาคต
 • ให้ลูกค้าทราบถึงบริการของบริษัท คุณสมบัติใหม่ในผลิตภัณฑ์, การเคลื่อนไหวของราคาสถานการณ์การส่งมอบผลิตภัณฑ์และอื่น ๆ
 • ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของ บริษัท กับลูกค้า
 • มุ่งเน้นตรวจสอบผลการบริการที่มีประสิทธิภาพที่ให้กับลูกค้าและจัดการทุกข้อร้องเรียนของลูกค้าเพื่อให้เกิดผลงานที่ดี
 • อนุมัติการดำเนินการบริการที่สร้างสรรค์และเทคนิคในการทำตลาดสินค้าของ บริษัท และการบริการเพื่อเพิ่มยอดขายและผลกำไร
 • วิเคราะห์ความเป็นไปได้และ การเตรียมความพร้อมแนะนำผลิตภัณฑ์และการขายที่เหมาะสมและกลยุทธ์การตลาดแคม เปญเปิดตัวโปรโมชั่นและโครงสร้างการกำหนดราคา
 • ตรวจสอบบริการที่มีประสิทธิภาพให้กับลูกค้าและจัดการทุกข้อร้องเรียนของลูกค้าเพื่อให้เกิดผลงานที่ดี

Rate:
อัตรา:
Work Of Place:
สถานที่ปฏิบัติงาน:
Qualification:

 • Male or female age between 30-45 Years old.
 • Bachelor Degree in Science, Engineering or Related field. (Master in Business Administration is a plus.)
 • Experience in supervising a sales team for at least 3-5 years with leadership skill and has ability to develop effective teams.
 • Ability to work under pressure and can handle multiple detail-oriented tasks.
 • Independent working style, self-driven and result-oriented.
 • Able to communicate in English (verbal and writing).
 • Computer literacy with good presentation skills.

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

 • Male or female age between 30-45 Years old.
 • Bachelor Degree in Science, Engineering or Related field. (Master in Business Administration is a plus.)
 • Experience in supervising a sales team for at least 3-5 years with leadership skill and has ability to develop effective teams.
 • Ability to work under pressure and can handle multiple detail-oriented tasks.
 • Independent working style, self-driven and result-oriented.
 • Able to communicate in English (verbal and writing).
 • Computer literacy with good presentation skills.

Responsibilities:

 • Manage teams to deliver sales results as per the set objectives with the agreed spending budget.
 • Supervise a small team of sales representative to meet group target.
 • Assist in training, coaching and evaluation more junior sales representative.
 • Develop and maintain deep relationship with key customers, consultants and key decision maker of the projects.
 • Execute sale activities in order to exceed target and revenue

ความรับผิดชอบในตำแหน่งงาน:

 • Manage teams to deliver sales results as per the set objectives with the agreed spending budget.
 • Supervise a small team of sales representative to meet group target.
 • Assist in training, coaching and evaluation more junior sales representative.
 • Develop and maintain deep relationship with key customers, consultants and key decision maker of the projects.
 • Execute sale activities in order to exceed target and revenue


 

 

Rate:
อัตรา:
Work Of Place:
สถานที่ปฏิบัติงาน:

Personal Department
EN-GREEN CO., LTD.
22/1-2 Moo 5 Lamlukka Road, kukot Lamlukka,
Pathumthani 12130 thailand
Tel : +662 995 4545(Auto)
Fax : +662 995 4546
E-mail : admin@en-green.co.th

Scroll to Top